Lidové milice
Lidové milice (nazývany také „ozbrojená pěst dělnické třídy“), byly zločinecké dělnické bojové jednotky, které vytvořila Komunistická strana Československa. Byly založeny 23. února 1948 při přípravě komunistického převratu v Československu. Původně byly určeny na obranu ukradených průmyslových podniků převážně před jejich legálními majiteli a na zastrašování politických protivníků.

Vznikly tak ozbrojené složky, které nemají v demokratickém státě místo. Komunisté Lidových milic využívali po celou dobu své vlády. Pro jejich členy byla pořádána vojenská cvičení, na kterých se učili zacházet se zbraněmi. Ve výzbroji měli pistole, samopaly, kulomety, bezzákluzová děla, automobily i obrněné transportéry. Jednotky podléhaly přímo vedení Komunistické strany Československa, vrchním velitelem byl generální tajemník strany. Výzbroj byla skladována přímo v průmyslových podnicích.

V obdobích nepokojů byly milice nasazovány společně s policií a vojskem proti demonstrantům a jiným „protisocialistickým živlům“. Počínaje rokem 1950 se z nejspolehlivějších závodních jednotek vytvářely tzv. úderné oddíly, předurčené k součinnosti s jednotkami SNB při likvidaci tzv. protistátních živlů. Důležitou roli sehrály LM kromě roku 1948 také v období normalizace po okupaci Československa v srpnu 1968, kdy zastřelili desítky občanů.

V prosinci 1989, kdy se vedení KSČ neodvážilo použít již připravených milicí k potlačení listopadových událostí, byly LM odzbrojeny a rozpuštěny. V té době měly 84 821 příslušníků.

P Ř Í S A H A příslušníka Lidových milicí platná v šedesátých letech 20. století

Já, příslušník Lidových milicí, přísahám na svou čest a svědomí, že budu vždy a za všech okolností chránit socialistické zřízení a vymoženosti pracujícího lidu zaručené socialistickou ústavou.
Přísahám, že budu důsledně plnit příkazy Komunistické strany Československa, vlády Československé socialistické republiky a všech svých velitelů a že budu v každou dobu bdělým strážcem proti každému, kdo by se pokusil jakkoliv narušovat naše socialistické budování.
Přísahám, že svou obětavostí v práci a v boji proti nepřátelům pracujícího lidu, jakož i oddaností věci socialismu, budu vzorem všem občanům.
Přísahám, že budu pečovat o vnitřní bezpečnost Československé socialistické republiky, chránit socialistickou zákonnost, dodržovat pracovní disciplínu, střežit socialistické vlastnictví a jsem ochoten ke splnění tohoto úkolu přinést v oběť svou krev i svůj život, aby bylo dosaženo úplného vítězství nad nepřítelem.
Poruším-li tuto svou přísahu, nechť mne za to stihne zasloužený trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.

Tak přísahám !

P Ř Í S A H A příslušníka Lidových milicí ze sedmdesátých a osmdesátých let

Já, příslušník Lidových milicí, přísahám, že budu vždy obětavě a věrně sloužit Komunistické straně Československa, dělnické třídě a své socialistické vlasti a upevňovat internacionální svazky se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi.
Budu s plnou odpovědností a svědomitostí zvyšovat svou politickou a bojovou připravenost a uvědoměle plnit usnesení stranických orgánů, rozkazy nadřízených a všechny úkoly vyplývající z příslušnosti k Lidovým milicím.
Jsem připraven chránit se zbraní v ruce zájmy strany, revoluční vymoženosti dělnické třídy a socialistický stát před vnitřním i vnějším nepřítelem a v případě potřeby nebudu váhat při jejich obraně položit i svůj život.

Tak přísahám !

Více informací na: http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/ctenari/5.htm

30 let Lidových milicí

Plaketa za vzornou práci v Lidové milice >>

Hodnostní označení LM >>

Šálek na kafe 35 let Lidových milicí

40. výročí Výtězného února

Součinnostní teritoriální cvičení okresu Šumperk 1986

Střelecký odznak LM

Hodnostní označení LM >>

Váza LM 1948-1988

Plaketa 20 let Lidové milice >>

Vlaječka LM - Ostravsko-Karvinské koksovny Ostrava >>

Plaketa 40. výročí Výtězného února

Hliníková hvězda s LM >>

Lidové milice - film na DVD >>

Vzorný milicionář


Promítačka filmů

filmy o Lidových milicí >>

páska >>

plaketa LM >>

Od roku 1945


Talíř 30 výročí Vítězného února

Unger - Dělníci ve zbrani >>

Obal na průkaz

 

TOPlist